SuperTab 10stk*20mg

525,00 kr.

SUPERTABS: KONTROLLERET NEDSÆTTELSE AF BAKTERIETRYKKET

SuperTab er en ny udvikling af et produkt, som allerede i mange år er blevet anvendt, bl.a. i akvakultur.
SuperTab er en oxidator i tabletform. Det øger vandets redoxpotentiale, men endnu vigtigere: De anaerobe bakterier undertrykkes i særdeles høj grad. SuperTab er en meget selektiv oxidator, og nem at bruge.

 

 

 

 

 

OBS: SuperTab er et oxiderende produkt. Læs altid først produktets sikkerhedsdatablad.

Læs al information godt igennem inden du anvender produktet. Hvis du er usikker på indholdet af denne brugervejledning/informationsbrochure, eller brugen af produktet, bør du ikke anvende det. Hvis der er noget du ikke har forstået, kan du henvende dig til den butik, hvor du har købt produktet.

Ved at åbne den folie, som tabletterne er pakket ind i, bekræfter du, at du har læst og forstået al information.

Produktet distribueres af:

Air-Aqua BV, Holland.

Formålet med produktet:

SuperTabs formål er at sænke vandets bakterietryk ved hjælp af oxidation.

SIKKERHED FREM FOR ALT: Læs først produktets sikkerhedsdatablad inden du tager produktet i brug og åbner emballeringen af tabletterne!

OPBEVARES: Holdes utilgængeligt for børn.
Bør kun anvendes af personer, som er bekendte med de mulige farer der er ved produktet.

ANSVARSBESTEMMELSER:
OBS: Ved at tage produktet i brug accepterer du nedenstående ansvarsbestemmelser.
1. Hvis produktet anvendes til andre formål end det formål beskrevet i denne brugervejledning,

sker det på eget ansvar, både når det gælder skade på produktet og skade på andre materialer. Vi fraskriver os ethvert ansvar for en anvendelse, som vi ikke udtrykkelig skriftligt har bekræftet.

 1. Ved anvendelse i akvakulturen må produktet ikke kombineres med andre additiver, lægemidler eller pesticider.
  Enhver bruger har selv ansvaret for, at produktet anvendes korrekt. Denne brugervejledning fritager dig ikke for forpligtelsen til at sikre en sikker håndtering og anvendelse af produktet. Ved at bruge denne brugervejledning accepterer du, at producenten under ingen omstæn- digheder kan stilles til ansvar for materielle skade og/eller personskade og/eller følgeskade som følge af anvendelsen af produktet. Dette gælder i særdeleshed for skader som følge af ukorrekt og/eller usikker håndtering som direkte indånding af koncentreret klordioxid og manglende overholdelse af forskrifterne i produktets sikkerhedsdatablad.
 2. Vi udelukker udtrykkeligt enhver form for følgeskade og understreger, at garantien er begrænset til selve produktet. Vi fraskriver os eventuel yderligere skade eller følgeskade.

4. Kunden bør ved modtagelsen af det leverede produkt kontrollere, at der ikke findes nogen beskadigelser og/eller mangler.

5. Producenten fritages for ansvar, hvis kunden eller tredjemand håndterer og anvender produktet på ukorrekt måde. Dette gælder i særdeleshed også for påvirkningen af termiske, kemiske eller eksterne indflydelser, samt manglende overholdelse af anvisningerne i brugervejledningen og produktets sikkerhedsdatablad.

6. Påstande/krav i forbindelse med mangler ved produktet bortfalder seks måneder efter levering af produktet til kunden. Det samme gælder for erstatningskrav, uanset dets art eller juridiske begrundelse.

SuperTabs egenskaber

SuperTab består af en blanding af natriumklorid og additiver. Når en tablet tilsættes til vandet, opstår klordioxid (ClO2). Klordioxid må ikke sammenlignes eller forveksles med klor!
Ved klordioxid er det iltatomerne/elektronoverførslen der sørger for oxideringen. Klorid-ionen (ligesom i natriumklorid (=salt)) deltager ikke aktivt i reaktionen. Ved anvendelse af klordioxid afgiver vandet derfor heller ikke nogen gennemtrængende klorlugt.

Klordioxid er meget effektiv til at dræbe patogener som svampe, bakterier og vira. Klordioxid er en særdeles selektiv oxidator og reagerer navnlig i kombination med organiske stoffer. I sam- menligning med andre oxidatorer (hydrogenperoxid, ozon og klor) er den største fordel ved klor- dioxid dens lave oxidationskraft i kombination med en stor oxidationsevne.

Lav oxidationskraft:

Jo kraftigere en oxidant, desto farligere er den for levende organismer. Der må ikke være fri ozon i vandet i forbindelse med dets kraft og mulige skadelige effekter på f.eks. fiskene.
Ilt er en meget svag oxidator: Iltindholdet i vandet skal netop være så højt som muligt for at undgå patogener og neutralisere skadelige (reducerende) stoffer.

Klordioxids oxidationskraft er højere end ilt, men meget lavere en ozon. En konstant lav koncentration i vandet er derfor heller intet problem for f.eks. fisk og andre levende organismer.

Stor oxidationsevne:

Man bruger 2,5 gange så meget af andre typer oxidatorer end af klordioxid for at neutralisere samme mængde af snavs. Eller med andre ord, koncentrationen af klordioxid behøver kun at være 40 % af den mængde, som er nødvendig hvis man bruger en anden type oxidator, for at dræbe den samme mængde anaerobe bakterier eller neutralisere organisk materiale. Kombinationen af lav oxidationskraft og stor oxidationsevne gør dette produkt særdeles egnet til en forholdsvis sikker og nem anvendelse i akvakultur.

I modsætning til mange andre oxidatorer fungerer klordioxid også udmærket ved en lav temperatur og en højere pH-værdi. Klordioxid har modsat klor heller ingen indflydelse på pH-værdien. Klordioxid har en mindre kraftig virkning i mørket, hvorfor den skadelige effekt på de biologiske filtre begrænses til et minimum. Den lave oxidationskraft er også med til at bakterier, der sørger for at protein/ammonium/nitrit omsættes til nitrat, næsten ikke generes ved lave ClO2-koncentrationer. På grund af deres tynde kapsel dræbes anaerobe bakterier (patogener) allerede ved meget lave koncentrationer.

Selvom anaerobe bakterier er i stand til at opbygge resistens mod uv-stråling og antibiotika, lykkes dette ikke i tilfælde af klordioxid, eftersom klordioxid ødelægger cellevæggen af anaerobe bakterier.

PRAKTISK ANVENDELSE AF SUPERTAB

SuperTab er let opløselig i vand (brusetablet). Koncentrationen af CIO2 i vandet bestemmes af den mængde vand, som SuperTab tilsættes til. Tabellerne 2 og 3 viser koncentrationerne ved anvendelsen af SuperTab. Brug kun SuperTab ved pH-niveauer over 7.
Ved en ClO2-koncentration på cirka 0,04 mg/l nedsættes bakterietrykket i vandet kraftigt uden negativ effekt på vandmiljøet og akvakulturen.

Ved en koncentration på 0,1 mg/l eller mere, skal der jævnligt testes for ammoniak og nitrit. Ved højere koncentrationer (fra 0,2 mg/l til 0,5 mg/l) kan ClO2 sørge for, at de bakterielle prob- lemer hos fiskene kraftigt reduceres og/eller afhjælpes. Ved høje koncentrationer vil fiskene reagere lidt irriteret. Også filtrets biologiske virkning kan reduceres (stærkt).
Ifølge den tyske drikkevandsnorm (TrinkwV2001) er den tilladte klordioxidkoncentration for drikkevand 0,4 mg/l.

ANVENDELSESEKSEMPLER (se også tabel 4): Koidamme:

– Start og vedligeholdelse i sæsonen:

For private brugere er det vigtigt at holde styr på bakterietrykket og undgå at det stiger. Vedligeholdelsesdoseringen er en koncentration på 0,04 mg/l i dammen. Det vil sige 1 SuperTab for hver 50.000 liter vand. Hvis du har en 10.000 liters dam, kan du opløse 1 SuperTab i en 1 liters dunk og dernæst dosere 200 ml (se også oversigtstabel 2) for at få en koncentration på 0,04 mg/l (0,000004 %).

Når doseringen foretages, ”forbruges” klordioxiden. Samtidig nedbryder uv-lampen produktet langsomt.
Efter en uge skal der derfor doseres igen for at holde koncentrationen på samme niveau.

Især hvis den organiske belastning er høj (f.eks. når produktet anvendes for første gang), er doseringsmængden brugt ret hurtigt. Det anbefales i så fald at dosere hver 2. dag, 4 gange i træk. Efterfølgende skal doseringen foretages 2 gange om ugen i 4 uger.
Desuden er den organiske belastning meget højere om sommeren end om vinteren. Det anbefales derfor at reducere doseringen hver uge når vandtemperaturen synker (omkring 25% ved en vandtemperatur på 6-10°C og 50% ved en temperatur på 10-15°C).

Dammens organiske belastning kan også holdes på meget lave niveauer ved at anvende filterteknologi af høj kvalitet, brug af foder med omtanke m.m. I disse tilfælde anbefales det kun at bruge 25-50 % af de anbefalede værdier, der er anført i Tabel 4.
Undgå at bruge SuperTab ved pH-niveauer under 7. Oxiderende produkter reagerer meget stærkere ved lave pH-niveauer.

Efter længere tids brug opnås ikke kun nedsættelse af bakterietrykket, også en del organisk materiale vil være fjernet fra bassinsiderne og på indersiden af rørene. Du kan se at din dam bliver renere og renere.

-Højt bakterietryk

Hvis bakterietrykket i dammen er meget højt, kan doseringen forhøjes til 1 SuperTab pr. 20.000 liter eller endda 1 SuperTab pr. 10.000 liter. Hvis denne dosering gentages dagligt i en hel uge, reduceres bakterietrykket drastisk.

OBS: Ved en højere dosering end 0,1 mg/l ugentligt, skal der altid holdes øje med fiskenes adfærd. Samtidig skal ammonium- og nitritindholdet måles dagligt, da en højere dosering kan medføre at miljøet i dammen dels kan tage skade. Hvis der måles et for højt ammoniak- og/ eller nitritindhold, skal en del af vandet skiftes ud med rent vand under behandlingen, eller brugen skal stoppes midlertidigt indtil det biologiske filter fungerer ordentligt igen.

(Svømme)søer uden fisk:

Ved svømmesøer uden fisk anbefales en højere dosering, nemlig 0,1 – 0,2 mg/l. Produktet er uden klorlugt, og kan derfor med stor fordel bruges til kraftig reduktion af bakterietrykket. I svømmesøer kan der over tid dannes et lag af slam. Det medfører, at bakterietrykket i vandet ofte er uacceptabelt højt. Ved lave koncentrationer har klordioxid ingen skadelige effekter på planterne. SuperTab reducerer samtidig den særlige lugt, som er karakteristisk for svømmesøer: Med SuperTab lugter vandet væsentlig friskere.

Rengøring af overflader; skyl og desinficering af systemer:

Med en koncentration på 0,4 mg/l og højere i rent(!) hanevand kan overflader, rør og vandbassiner desinficeres. Samtidig fjernes biofilm.

BRUGERVEJLEDNING:

SuperTab indeholder bl.a. dinatriumperoxodisulfat og natriumklorid. SuperTab må aldrig anvendes i kombination med andre vandbehandlingsprodukter og/eller lægemidler.

Læs produktets sikkerhedsdatablad (se følgende kapitel) inden SuperTab tages i brug.

 • Fyld en mørk dunk med rent (hane)vand (mindst 1 liter). Ved 1 liter vand er koncentrationen 2.000 mg/l, ved 5 liter 400 mg/l. Brug ikke en åben flaske eller spand.
 • Bestem vandets temperatur (ideelt: 20 °C).
 • Tilsæt 1 SuperTab. Lugt ikke til den koncentrerede opløsning! (Koncentreret) ClO2-gaser farlig.
 • Luk dunken.
 • Undgå at ryste dunken. Rør heller ikke i vandet når tabletten opløses. Overhold ventetideni tabel 1, så SuperTab opløses helt og korrekt.
 • Først efter udløbet af reaktionstiden rystes dunken let.
 • Vær opmærksom på CLO2-dampen når du hælder den koncentrerede opløsning ud!
 • Hvis du bruger en del af opløsningen, opbevares resten mørkt og køligt på et godt ventileretsted. Under disse forhold er opløsningen holdbar i 6 uger.
 • Opløsningen og tabletterne opbevares utilgængelige for børn

TABEL 1: REAKTIONSTID FOR OPLØSNINGEN AF SUPERTAB

VANDTEMPERATUR

REAKTIONSTID

BEMÆRKNINGER

10°C

> 60 minutter (til 6 timer)

lang reaktionstid

20°C

< 30 minutter

ideel temperatur

30°C

< 20 minutter

——-

40°C

< 10 minutter

maks. temperatur

TABEL 2: SUPERTAB-OPLØSNING

VAND (L)

OPLØSNING (MG/L)

OPLØSNING (%)

1

2.000

0.2

2

1.000

0.1

5

400

0.04

10

200

0.02

20

100

0.01

100

20

0.002

200

10

0.001

1.000

2

0.0002

2.000

1

0.0001

10.000

0.2

0.0002

20.000

0.1

0.00001

50.000

0.04

0.000004

TABEL 3: 1 LITER SUPERTAB-OPLØSNING: 2000 MG/L

BASSINETS STØRRELSE (L)

DOSIERUNG IN ML FÜR EINE KONZENTRATION VON

0.04 MG/L

0.1 MG/L

0.2 MG/L

100

2

5

10

250

5

12.5

25

500

10

25

50

1.000

20

50

100

2.000

40

100

200

5.000

100

250

500

10.000

200

500

1000

15.000

300

750

1500

20.000

400

1000

2000

25.000

500

1250

2500

30.000

600

1500

3000

40.000

800

2000

4000

50.000

1000

2500

5000

TABEL 4: ANVENDELSER

ANVENDELSE

ANBEFALET KON- CENTRATION (mg/l)

DOSERINGS- FREKVENS

BEMÆRKNINGER

Koidam Startdosering

0.04

hver 2. dag i 1 uge

Koidam Vedligeholdelses- dosering

0.04 – 0.10

ugentligt

Koidam Forurenet

0.1

hver 2. dag i 1 uge

Mål ammoniak- og nitritindholdet dagligt. Hvis indholdet er for højt, stoppes dosering- en indtil værdierne er normale igen.

Koidam
Bakterielle problemer

0.1 – 0.2

dagligt i 1 uge

Mål ammoniak- og nitritindholdet dagligt. Hvis indholdet er for højt, skiftes vandet ud med rent vand.

Hold øje med fiskenes reaktion. Ved tvivl stoppes doseringen indtil værdierne er normale igen.

Karantæne Bakterielle problemer

0.2 – 0.4

dagligt i 1 uge

Mål ammoniak- og nitritindholdet dagligt. Skift dagligt mindst 30 % (helst 50 %) af vandet ud med rent vand. Hold øje med fiskenes reaktion. Ved tvivl stoppes doserin- gen indtil værdierne er normale igen.

Høj besætningsgrad (salgsbassin)

0.1

2 til 3 gange om ugen

Mål ammoniak- og nitritindholdet dagligt. Hvis indholdet er for højt, stoppes dosering- en indtil værdierne er normale igen.

Svømmedam med fisk

0.04 – 0.1

ugentligt

Svømmedam uden fisk

0.1 – 0.2

ugentligt

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

PUNKT 1:

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Produktkode: Produktbeskrivelse: Produkttype:

Andre former for identifikation:

SuperTab 40064/40066/40068 Ikke tilgængelig.
Fast stof.
Ikke tilgængelig.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Ikke tilgængelig.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

page122image1515022672

Importør:

E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS: 1.4 Nødtelefon Telefonnummer: Åbningstider:

Air-Aqua BV Achthoevenweg 8C 7951 SK Staphorst The Netherlands
T: +31 522 468963 E: info@air-aqua.com

info@air-aqua.com

+31 522 468963 08.00 – 17.00 uur

page122image1515053040

PUNKT 2:

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Fareidentifikation

Produktdefinition:

Blanding.

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ox. Sol. 2, H272 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EF [DPD]

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det’s senere tilpasninger.

Klassificering: Fysiske/kemiske farer:

O; R8
C; R34
Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

page122image1515126464 page122image1515127392

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

Sundhedsfarer for mennesker:

Ætsningsfare.

Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer:

Signalord: Faresætninger:

Sikkerhedssætninger

Generelt: Forebyggelse:

Reaktion:

Opbevaring: Bortskaffelse:

page123image1510824992 page123image1510825408 page123image1510825696 page123image1510825984 page123image1510826272

Farlig
H272 – Kan forstærke brand, brandnærende.
H311 – Giftig ved hudkontakt.
H302 – Farlig ved indtagelse.
H314 – Forårsager svære forbrændinger af huden
og øjenskader.
H373 – Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 – Meget giftig for vandlevende organismer.

Ikke relevant.
P280 – Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Brug særligt arbejdstøj.
P210 – Holdes væk fra varme. Rygning forbudt.
P220 – Holdes væk fra tøj, uforenelige og brændbare materialer.
P273 – Undgå udledning til miljøet.
P260 – Indånd ikke støv.
P304 + P340 + P310 – VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler
i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P310 + P331 – I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.
P303 + P361 + P353 + P310 – VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305 + P310 – VED KONTAKT MED ØJNENE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

page123image1514986992 page123image1514987280

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page124image1510768496

Faresymbol eller symboler:

page124image1510936320 page124image1510936608

Farebetegnelse: Risikosætninger:

Sikkerhedssætninger:

Farlige indholdsstoffer: Supplementerende etiket elementer:
Bilag XVII – Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler:

Brandnærende, Ætsende
R8- Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
R34- Ætsningsfare.
S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S36/37/39- Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
S45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten,
hvis det er muligt.
Natriumchlorit
Ikke relevant.

Ikke relevant.

page124image1525751920

Særlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger:
Følbar advarselstrekant: 2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke indebærer klassificering:

Ikke relevant.

Ikke relevant. Ikke tilgængelig.

page124image1525774016

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

PUNKT 3:

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

page125image1524739904

3.1 Blandinger

Produkt/ingrediens Identifikatorer % Klassificering navn

page125image1524748096

Natriumhydrogensulfat

Natriumchlorit

Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3)

REACH #: 01-2119552465-36 EF: 231-665-7
CAS: 7681-38-1 Indeks: 016-046-00-X

EF: 231-836-6 CAS: 7758-19-2

EF: 239-707-6
CAS: 15630-89-4

>=35 – <50

>=20 – <25

>=1 – <5

67/548/EEG

Xi;R41

O; R8 Xn; R22 C; R34 R32

O; R8
Xi; R36/38

Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1, H318

Ox. Sol. 1, H271
Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318

Type

[1]

[1]

[1]

page125image1524827648

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT’er eller vPvB’er eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige.

Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16. Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

page125image1524893680 page125image1524893968 page125image1524894320 page125image1524894608 page125image1524894896 page125image1524895184 page125image1524895600page125image1524895888

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

PUNKT 4:

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

page126image1525033328

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

page126image1525039088

Øjenkontakt:

Indånding:

Søg straks lægebehandling. Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 20 minutter. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge.

Søg straks lægebehandling. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/ nederdelslinning.

Søg straks lægebehandling. Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker. Bliv ved med at skylle i mindst 20 minutter. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.

Søg straks lægebehandling. Skyl munden med vand.
Fjern eventuel tandprotese. Flyt personen til et sted
med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mægder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke

at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/ nederdelslinning.

Hudkontakt:

Indtagelse:

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

Beskyttelse af førstehjælpere:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person,

der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

page127image1537387904 page127image1537388192

Øjenkontakt: Indånding:

Ætsende for øjnene. Ætsningsfare.
Kan afgive gasser, dampe eller støv, der er meget irriterende eller ætsende for åndedrætssystemet. Ætser huden. Ætsningsfare.
Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.

Hudkontakt:
Indtagelse:
Tegn/symptomer på overeksponering

Øjenkontakt:

Indånding: Hudkontakt:

Indtagelse:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
smerte, løber i vand, rødmen
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
smerte eller irritation, rødmen, der kan forekomme blister Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
mavesmerter

page127image1537458704 page127image1537458992

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anmærkninger til lægen: Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller

inhaleret.
Særlige behandlinger: Ingen specifik behandling.

PUNKT 5:

BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler:

Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. Ingen kendte.

page127image1537512432

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page128image1551251744

page128image1551309888

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller blanding:

Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning:

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. Dette materiale øger brandfaren og kan fremme forbrænding. Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: kuldioxid

kulmonoxid
svovloxider
halogenerede forbindelser metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

page128image1551351568

Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale:

Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet:

Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra bran dområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemiikalie uheld.

PUNKT 6:

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

page128image1551449504

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt
8 om passende og upassende materialer. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

For indsatspersonel:

page128image1551542720

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page129image1518914512

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

page129image1537634464

Udslip:

6.4 Henvisning til andre punkter

Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Undgå støvdannelse. Må ikke tørfejes. Støvsug støv op med udstyr, der er forsynet med HEPA-filter, og anbring det i en lukket, mærket affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

page129image1537681696

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7:

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

page129image1537733024 page129image1537733312

Beskyttelsesforanstaltninger:

Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Må ikke indtages. Hvis materialet ved normal brug udgør en risiko for vejrtrækningen, må det kun anvendes med tilstrækkelig ventilation eller brug af passende åndedrætsværn. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Holdes væk fra brandbare stoffer. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før
de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page130image1551669680

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Holdes væk fra reduktionsmidler og brandbare materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Seveso II-direktivet – tærskelværdier for indberetning (i tons) Farekriterier

page130image1551743360

Kategori

Bekendtgørelse og MAPP- tærskelværdi

Sikkerhedsrapport- tærskelværdi

H2: Akut toksicitet 2 enhver indgangsvej eller akut toksicitet 3 indånding/dermal indgangsvej
P8: Oxiderende væsker og faste stoffer
E1: Farlig for vandmiljøet – akut 1 eller kronisk 1 C3: Brandnærende

50 200

50 200 100 200 50 200

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger:
Specifikke løsninger til den industrielle sektor:

Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig.

page130image1551798224 page130image1551798512

PUNKT 8:

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan
øge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljøet.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier: Anbefalede

Ingen kendt grænseværdi.

Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for
at anvende åndedrætsværn. Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende:
Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering
ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft – Vejledning i anvendelse og brug af

page130image1543548944 page130image1543549232

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page131image1525805600

DNEL’er/DMEL’er: PNEC’er:
8.2 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft – Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet. Ingen tilgængelige DNEL’er/DMEL’er.

Ingen tilgængelige PNEC’er.

Hvis anvendelsen danner støv, røg, gas, dampe eller tåge, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes eksponering for luftbårne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier.

page131image1537622768

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

page131image1537593584

Hygiejniske foranstaltninger:

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder:

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
Der bør bruges beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.

Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tids punkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående
af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.

page131image1538074016

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

Beskyttelse af krop :

Anden hudbeskyttelse:

Åndedrætsværn:

Foranstaltninger til

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.

Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt. Brug en korrekt tilpasset gasmaske med partikelfilter, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator.
Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9:

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

page132image1543717120

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Fysisk tilstandsform: Farve:

Lugt:
Lugttærskel:
pH-værdi: Smeltepunkt/frysepunkt: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Flammepunkt: Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart):
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser: Damptryk:
Dampmassefylde:
Relativ massefylde: Opløselighed:

Fast stof. [Tablet.] Hvid.
Lugtfri til let klorlugt. Ikke tilgængelig.

6 [100g/l].
Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig.

Ikke relevant.
Ikke tilgængelig.
Brandfarlig ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande: varme, brandbare materialer og fugt.
Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig.

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page133image1538178064

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Selvantændelsestemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet:

Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber:
9.2 Andre oplysninger
Ingen yderligere oplysninger.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig.

page133image1538226160

PUNKT 10:

STABILITET OG REAKTIVITET

page133image1538186896

10.1 Reaktivitet

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
10.2 Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

En farlig reaktion eller ustabilitet kan opstå under særlige opbevarings- eller anvendelsesforhold.
Forhold kan omfatte følgende: kontakt med brændbare materialer. Reaktioner kan omfatte følgende: fare for at forårsage eller forstærke brand. 10.5 Materialer, der skal undgås

Reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer: Oxiderende materialer, Reducerende materialer, organiske materialer, metaller, syrer og alkalier.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

page133image1548879408 page133image1548879696 page133image1548879984page133image1548880336

PUNKT 11:

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter

Dosis

Eksponering

Natriumhydrogensulfat Natriumchlorit

Natriumpercarbonat

LD50 Oral
LC50 Indånding Damp LD50 Oral
LD50 Oral

Rotte Rotte Rotte Rotte

2800 mg/kg 230 mg/m3 165 mg/kg 2400 mg/kg


4 timer –

Estimater for akut toksicitet

Måde for optagelse

ATE værdi

Oral Dermal

660.3 mg/kg 208.3 mg/kg

page133image1548951840

Irritation/ætsning

Der foreligger ingen data.

page133image1548957792

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page134image1525007472

Overfølsomhed

Der foreligger ingen data.

Kræftfremkaldende egenskaber

Der foreligger ingen data.

Enkel STOT-eksponering

Der foreligger ingen data.

Gentagne STOT-eksponeringer

Der foreligger ingen data.

Aspirationsfare

Der foreligger ingen data.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Indgangsbaner, der forventes: Oral, Dermal, Indånding.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

page134image1525163840 page134image1525164128 page134image1525164416page134image1525164768 page134image1525165056

Øjenkontakt: Indånding:

Ætsende for øjnene. Ætsningsfare.
Kan afgive gasser, dampe eller støv, der er meget irriterende eller ætsende for åndedrætssystemet. Ætser huden. Ætsningsfare.
Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.

Hudkontakt:
Indtagelse:
Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

page134image1548796352

Øjenkontakt:

Indånding: Hudkontakt:

Indtagelse:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
smerte, løber i vand, rødmen.
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
smerte eller irritation, rødmen, der kan forekomme blister. Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
mavesmerter.

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

Potentielle øjeblikkelige effekter:
Potentielle forsinkede effekter:

Eksponering i lang tid

Potentielle øjeblikkelige effekter:
Potentielle forsinkede effekter:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

page134image1525952000 page134image1525952352

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page135image1549048352

page135image1538238768

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Generelt:
Kræftfremkaldende egenskaber: Mutagenicitet:
Teratogenicitet: Udviklingseffekter:
Fertilitets effekter:

Andre oplysninger:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12:

MILJØOPLYSNINGER

page135image1525212320

12.1 Toksicitet

Produkt/ingrediensnavn Resultat

Arter

Fisk
Alger – Pseudokirchneriella subcapitata
Dafnie – Daphnia magna

Fisk – Ptychocheilus oregonensis – Juvenile
(Lige beyndt at flyve, Lige udklækket, Lige begyndt at spise af sig selv)

Eksponering

96 timer 4 dage 48 timer 96 timer

page135image1526031968 page135image1525239872 page135image1525240160 page135image1525240512

Klordioxid i tabletter Natriumchlorit

LC50 100 til 2000 mg/L Akut EC50 1.32 ppm Ferskvand
Akut EC50 0.025 ppm Ferskvand

Akut LC50 0.08 mg/L Ferskvand

page135image1549076320

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

page135image1549087296 page135image1549087584 page135image1549087872 page135image1549088160 page135image1549088448

Produkt/ingrediens navn

Natriumchlorit

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/vand (KOC):
Mobilitet:
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering PBT: Ikke relevant. vPvB: Ikke relevant. 12.6 Andre negative virkninger

LogPow

< -2.7

BCF mulighed

– lav

page135image1549120144 page135image1549120688

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

page135image1549125776 page135image1549126064

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

PUNKT 13:

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.
13.1 Metoder til affaldsbehandling

page136image1549281792 page136image1549282080

Produkt

Metoder for bortskaffelse:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse

og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.
Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

page136image1549415616

Farligt Affald:

Emballage

Metoder for bortskaffelse:

Særlige forholdsregler:

page136image1549425376

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

PUNKT 14:

TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

UN3085

UN3085

UN3085

UN3085

14.2 UN-forsendelses- betegnelse
(UN proper shipping name)

OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. (Natrium- chlorit, Natrium- hydrogensulfat)

OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. (Natrium- chlorit, Natrium- hydrogensulfat)

OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. (Natrium- chlorit, Natrium- hydrogensulfat)

OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. (Natrium- chlorit, Natrium- hydrogensulfat)

14.3 Transportfare- klasse (r)

5.1(8)

page137image1549218752 page137image1549239712 page137image1549243280

5.1(8)

page137image1548771616 page137image1548782096 page137image1548766896

5.1(8)

page137image1538233024 page137image1538256640 page137image1549050512

5.1(8)

page137image1525291008 page137image1525291296

14.4 Emballagegruppe

II

II

II

II

14.5 Miljøfarer

Ja.

Ja.

Ja.

Nej.

Yderligere oplysninger

Mærket for miljø- farlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5

L eller ≤5 kg.

Tunnelkode (E)

Mærket for miljø- farlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5

L eller ≤5 kg.

Mærket for marine pollutant er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5

L eller ≤5 kg.

Mærket for miljø- farlige stoffer kan anvendes, hvis
det er krævet
under andre transportlovgivninger.

page137image1526054848

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke tilgængelig.

page137image1526069024

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

PUNKT 15:

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

page138image1544089952

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV – Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII – Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler.
Ikke relevant.
Andre EU regler

Europa’s register: page138image1544129360 page138image1544129808Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.

Seveso II Direktiv

Dette produkt er kontrolleret under Seveso II-direktivet.

Farekriterier Kategori

page138image1543956784 page138image1543957072

H2: Akuttoksicitet2enhverindgangsvejellerakuttoksicitet3indånding/dermalindgangsvej P8: Oxiderendevæskerogfastestoffer
E1: Farlig for vandmiljøet – akut 1 eller kronisk 1
C3: Brandnærende

page138image1543978784

Nationale regler Mal-kode (1993): Beskyttelse baseret på MAL-kode:

00-4

Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

page138image1544002224

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 00-4
Anvendelse: Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezonen og ved modsvarende arbejde i nye* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezonen. Ved Sprøjtning i nye* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. Ved sprøjtning uden aerosol- dannelse i eksisterende* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign.

for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for forog efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

– Der skal anvendes beskyttelsestøj.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezonen og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

– Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

Tørring: Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

Forsigtig: Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.
*Se regulativer.
Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år,

jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges

farlige arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af.

page139image1544455776 page139image1544456064

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

PUNKT 16:

ANDRE OPLYSNINGER

page140image1544519392

Forkortelser og initialord:

ATE CLP

DMEL-værdi DNEL-værdi EUH sætning PBT PNEC-værdi RRN

vPvB

Vurdering af Akut Toksicitet
Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008] Derived-Minimal-Effect-Level
Derived-No-Effect-Level
CLP-specificeret faresætning
Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
Forventet nuleffektkoncentration
REACH Registreringsnummer
Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ox. Sol. 2, H272 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering

Begrundelse

Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Komplet tekst af forkortede H-sætninger

 1. H271  Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
 2. H272  Kan forstærke brand, brandnærende.
 1. H301  (oral) Giftig ved indtagelse.
 2. H302  (oral) Farlig ved indtagelse.
 1. H310  (dermal) Livsfarlig ved hudkontakt.
 2. H311  (dermal) Giftig ved hudkontakt.

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ekspert bedømmelse Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode

page140image1549972640

SIKKERHEDSDATABLAD – SUPERTAB

page141image1550076704

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 Eye Dam. 1, H318

Ox. Sol. 1, H271 Ox. Sol. 2, H272 Ox. Sol. 3, H272 Skin Corr. 1B, H314 STOT RE 2, H373

AKUT TOKSICITET (dermal) – Kategori 2
AKUT TOKSICITET (oral) – Kategori 3
AKUT TOKSICITET (dermal) – Kategori 3
AKUT TOKSICITET (oral) – Kategori 4
AKUT FARE FOR VANDMILJØET – Kategori 1 LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET – Kategori 3 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION – Kategori 1 BRANDNÆRENDE FASTE STOFFER – Kategori 1 BRANDNÆRENDE FASTE STOFFER – Kategori 2 BRANDNÆRENDE FASTE STOFFER – Kategori 3 HUDÆTSNING/HUDIRRITATION – Kategori 1B

SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET – GENTAGEN EKSPONERING –

Kategori 2

page141image1550188080

Komplet tekst af forkortede R-sætninger

R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. R22 Farlig ved indtagelse.
R34 Ætsningsfare.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Komplet tekst af klassificeringer [DSD/DPD]

page141image1550221824

O
C
Xn
Xi
Historik Udgivelsesdato: Version: Reviderede afsnit:

Bemærkning til læseren

Brandnærende Ætsende Sundhedsskadelig Lokalirriterende

15/02/2015 (dd/mm/yyyy) 1
Ikke relevant.

page141image1550244368 page141image1550244784

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennævnte leverandør eller nogen af dennes underleverandører påtage sig nogen form for ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de her indeholdte oplysninger. Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.

Relaterede produkter

Scroll to Top
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.